¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì

หัวข้อกิจกรรม
การนิเทศการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
รายละเอียดกิจกรรม
นางสาวดวงใจ แดงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอเนาะ นิเทศการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนอนุบาลปีที่ ๑ - ๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กิจกรรมโรงเรียน  บ้านปอเนาะ   ลงกิจกรรมโดย นายสาเหะดาโอ๊ะ สาเหะอาแซ (สาเหะ) 
ลงเมื่อวันที่ 2013-07-13 03:07:42
http://enetwork.nara2.net