¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì

หัวข้อกิจกรรม
โครงการออมทรัพย์
รายละเอียดกิจกรรม
โรฐงเรียนบ้านเจ๊ะเหมได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแว้ง โดยให้จัดตั้งโรงเรียนธนาคารบ้านเจ๊ะเหมและได้จัดทำโครงการออมทรัพย์ เพื่อให้นักเรียนรูจักการออมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมโรงเรียน  บ้านเจ๊ะเหม   ลงกิจกรรมโดย SIS () 
ลงเมื่อวันที่ 2013-07-19 04:07:14
http://enetwork.nara2.net