¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì

หัวข้อกิจกรรม
โครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
รายละเอียดกิจกรรม
โครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่งทางเขตพื้นที่ได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีการอบรมผู้อำนวยการโรงเรียน และครูอาสา เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่งโรงเรียนบ้านสากอได้ดำเนินการโดยทดสอบนักเรียนชั้น ป.2 และ ป.3 เพื่อเข้าโครงการ นักเรียนที่เข้าโครงการจำนวน 60 คน ซึ่งมีครูฟาซียะห์ เจ๊ะยะ ครูอุสปา ลาเตะ รับเป็นครูอาสา เพื่อให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะ สระ อ่านสะกดคำ คัดลายมือ เขียนตามคำบอก โดยใช้หนังสือของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวการต์ ปทุมสูติ จัดการเรียนการสอน

กิจกรรมโรงเรียน  บ้านสากอ   ลงกิจกรรมโดย SIS () 
ลงเมื่อวันที่ 2013-12-03 03:12:26
http://enetwork.nara2.net