¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì

หัวข้อกิจกรรม
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
รายละเอียดกิจกรรม
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ได้จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ขึ้นในวันพุธ ที่12 มิถุนายน 2556 ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ เช่น การแข่งขัน การทำขนมโค การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาสากล สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงาน และ สร้างควาวมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

กิจกรรมโรงเรียน  บ้านศาลาใหม่   ลงกิจกรรมโดย SIS () 
ลงเมื่อวันที่ 2013-06-25 04:06:28
http://enetwork.nara2.net